شمار ثبت نام کنندگان سرشماری از مرز 14 میلیون نفر گذشت