عربستان با هزینه ۵۰۰ میلیون دلار در افغانستان دانشگاه می‌سازد