الجزیره: نشست ریاض از ابتکار عربستان و قطر درباره سوریه حمایت کرد