پوتین: آمریکا برای گذر امن کمک‌های انسانی به حلب همکاری کند