محسن قرائتی: با این وضع رکود فکر نمی‌کنم کسی مشمول پرداخت خمس شود