سفر هیئتی از ترکیه به دمشق برای مذاکره با مقامات بلندپایه سوریه