توافقاتی میان روسیه و ترکیه در قبال سوریه صورت گرفته است