نشست وزارتی شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه در ریاض برگزار شد