ماموريت همه ناوگروه‌ها برقراری امنيت کشتی‌های تجاری است