آیین چهارمین سالروز سفر رهبری به شهرستان اسفراین برگزار شد