مقام مصری: اگر سعودی ها عاقلانه رفتار نکنند به شدت پاسخ خواهیم داد