مذاکرات ترکیه و صهیونیست‌ها برای ایجاد خط لوله گاز مشترک