وزیر بوسنایی: بوسنی و ایران از امکانات اقتصادی بسیار بالایی برخوردارند