ظرفیت های سفر دولت به استان مرکزی به خوبی راهبری و تدبیر شده است