تروریسم ثمره نارضایتی از سیاست آمریکا و عملیات‌های نظامی خارجی آن است