فیلم/عملیات ارتش سوریه ضد گروههای مسلح در شمال حلب