حمایت واشنگتن‌پست از نامزد حزب رقیب/ کلینتون شیطان کوچکتر است