فرماندار مهریز: رسیدگی به وضعیت ایثارگران رسالتی همگانی است