شورای همکاری خلیج فارس، سازمان گولن را تروریستی اعلام کرد