به هر حمله ای علیه نیروهای خود در سوریه پاسخ می دهیم