ویتنام: هیچ کشوری در خاک ما پایگاه نظامی نخواهد داشت