نقش فرانسه در تحولات سوریه سازنده نیست/دیدگاه و عملکرد متناقض برخی کشورها درخصوص آتش بس