روزنامه های کویتی: انصارالله ادعای هدف قرار دادن ناو آمریکایی را تکذیب کرد