اتحادیه حقوقدانان عرب مداخله ترکیه را در امور داخلی عراق بشدت محکوم کرد