چه کلینتون پیروز شود چه ترامپ، قیمت طلا افزایش خواهد یافت