جنگ جهانی یا منطقه ای در صورت عدم توقف درگیری های نیابتی در سوریه