سوریه با انتقال کمک های بشر دوستانه به 25 منطقه در محاصره موافقت کرد