آغاز خروج افراد مسلح از شهرک های قدسیا و الهامه در حومه دمشق