فاز اول پروژه شرکت در بورس پذیرفته شده "کاوه" به بهره برداری می رسد