توافق مقدماتی اسرائیل و ترکیه برای احداث خط لوله انتقال گاز