هارت: تابستان افتضاحی داشتم و اعتماد به نفسم پایین آمد