الوطن مصر: عربستان از تروریسم در سوریه و یمن حمایت مستقیم مالی و نظامی می‌کند