5 وزیر برای پاسخگویی به نمایندگان در مجلس حاضر می‌شوند