پایگاه صهیونیستی: داعش بیش از یک سوم عناصرش را از دست داده است