بی تمایل بودن گوگل به توییتر ارزش سهام این شرکت را کاهش داد