معاون استاندار فارس: عوامل گروه تکفیری به دنبال عملیات تروریستی در عزاداری ها بود