ترکیه و رژیم صهیونیستی در زمینه انرژی همکاری می کنند