سخنگوی کمیسیون عمران:مستندات شهرداری تهران تا هفته آینده به کمیسیون ارائه می‌شود