لیبراسیون: قطعنامه پیشنهادی فرانسه درباره حلب یک «ژست دیپلماتیک» بوده است