موسس لابی سعودی در آمریکا خواستار همپیمانی کامل ریاض وتل آویو شد