جلسه ویژه گمرگ برای اجرای قرارداد خودروسازان داخلی و خارجی