رشد ۲۳درصدی اعزام و پذیرش مسافر در ۴۶ فرودگاه کشور/ ۱۰ فرودگاه پرترافیک‌ کشور در شهریور