تعهد جدی پوتین به اوپک : روسیه به فریز نفتی می پیوندد