پکن: کره جنوبی با موضوع ماهیگیران چینی با آرامش برخورد کند