تروریستها می خواستند دو نقطه از شهر لار را بمب گذاری کنند!