استاندار خوزستان :تودیع و تکریم در نظام های مردم سالاری نوعی جابجایی مسئولیت ها است