رفع موانع دلاری و رونمایی از تازه ترین دستاورد برجامی