وزیری که تحمل نمایندگان مجلس را طاق کرده/ تکلیف فانی را روشن کنید