دفتر مرکزی اپل در لندن به ساختمان آجری نیروگاه بترسی انتقال می‌یابد