سفر نماینده مقام معظم رهبری به اربیل تاکیدی بر مقابله مشترک با تکفیری ها بود